Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden

Welkom op de website van Sacred Sites. ("Heilige sites", "ons" of "onze"). Onze diensten en producten die op de Sacred Sites-website ("site") worden gepresenteerd, worden geleverd onder de volgende voorwaarden. Als u de site bezoekt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden zoals die van kracht waren op het moment van uw bezoek. Lees ze alstublieft aandachtig door.

PRIVACY

U dient de algemene voorwaarden van onze Privacy Policy, waarmee u ook akkoord gaat gebonden te zijn als voorwaarde voor het bezoeken en/of winkelen op de site.

ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE

Wanneer u de site bezoekt of e-mails naar ons verzendt, communiceert u elektronisch met ons. U stemt ermee in om berichten van ons elektronisch te ontvangen. U stemt ermee in dat alle overeenkomsten, kennisgevingen, openbaarmakingen en andere communicatie die wij u elektronisch verstrekken, voldoen aan alle wettelijke vereisten dat dergelijke communicatie schriftelijk moet zijn.

GEBRUIK VAN BERICHTENDIENSTEN

U stemt ermee in deze site niet te gebruiken voor het indienen, verzenden of anderszins beschikbaar stellen, inclusief maar niet beperkt tot het verzenden van een berichtkaart in combinatie met een bestelling, inhoud (i) die onwettig, schadelijk, obsceen, haatdragend, bedreigend, beledigend, lasterlijk, intimiderend, smadelijk, inbreukmakend op andermans privacy is, of anderszins aanstootgevend is, (ii) die inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van een partij of (iii) die een kettingbrief bevat of enige vorm van massamail vormt ing. U mag geen vals e-mailadres gebruiken of anderszins informatie verstrekken die misleidend zou kunnen zijn over de herkomst van dergelijke inhoud. Hoewel Sacred Sites de inhoud die u op deze site indient niet regelmatig beoordeelt, behoudt Sacred Sites zich het recht voor om dergelijke inhoud op welke manier dan ook te bewerken en om bestellingen te weigeren, inclusief inhoud die in strijd is met deze Gebruiksvoorwaarden of die Sacred Sites om welke reden dan ook aanstootgevend vindt. U verklaart en garandeert dat u over alle noodzakelijke rechten beschikt om de inhoud die u naar deze site verzendt te gebruiken en dat het gebruik van dergelijke inhoud deze Gebruiksvoorwaarden niet schendt. U stemt ermee in om Sacred Sites te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims die voortvloeien uit of verband houden met inhoud die u op deze site indient. Door inhoud op deze site te plaatsen, verleent u automatisch, of garandeert u dat de eigenaar van dergelijke inhoud uitdrukkelijk heeft verleend, een royaltyvrij, eeuwigdurend, onherroepelijk recht en licentie om de inhoud te gebruiken op elke manier die Sacred Sites passend acht, naar eigen en exclusieve discretie, in overeenstemming met het privacybeleid van Sacred Sites.

COPYRIGHT

Alle inhoud op deze site, zoals, maar niet beperkt tot, afbeeldingen, tekst, grafische afbeeldingen, logo's en knoppictogrammen, is eigendom van Sacred Sites of zijn inhoudleveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Alle inhoud op deze site die geen eigendom is van Sacred Sites wordt met toestemming gebruikt. De opstelling en compilatie van alle inhoud op deze site is het exclusieve eigendom van Sacred Sites en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. Alle software die op deze site wordt gebruikt, is eigendom van Sacred Sites of zijn softwareleveranciers en wordt beschermd door Amerikaanse en internationale auteursrechtwetten. De weergave en het gebruik van bepaalde afbeeldingen op de site zijn onderworpen aan aanvullende voorwaarden zoals uiteengezet in het gedeelte "Speciale voorwaarden" hieronder.

Leveranciers van Sacred Sites zijn onder meer:
Sedona nieuwe media
Martin Gray
A1 Studios
Ronald James
Magic Planet-producties
Chris Spheeris

HANDELSMERKEN

Bepaalde merken die op onze site worden gebruikt, zijn gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van Sacred Sites, in de Verenigde Staten en andere landen. Bepaalde afbeeldingen, logo's, paginakoppen, knoppictogrammen, scripts en servicenamen van Sacred Sites zijn handelsmerken, servicemerken of handelskleding van Sacred Sites of zijn gelieerde ondernemingen. De handelsmerken en handelsstijl van Sacred Sites mogen niet worden gebruikt voor commerciële of andere doeleinden door andere partijen dan Sacred Sites of haar gelieerde ondernemingen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred Sites. Alle andere handelsmerken en servicemerken die geen eigendom zijn van Sacred Sites of haar gelieerde ondernemingen of dochterondernemingen die op deze site verschijnen, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaren, die al dan niet zijn aangesloten bij, verbonden zijn met of worden gesponsord door Sacred Sites.

COPYRIGHT / HANDELSMERKEN NALEVING & KLACHTEN

Sacred Sites eerbiedigt de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat uw werk op deze site is gekopieerd of gebruikt op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht of handelsmerk, neem dan contact op met Sacred Sites door de procedure te volgen die wordt uiteengezet in de direct volgende paragraaf. Sacred Sites reproduceert of produceert geen producten die het op haar site aanbiedt, maar koopt eerder producten van verschillende leveranciers die beweren voldoende rechten te hebben om hun producten aan Sacred Sites te verkopen voor weergave op onze site en verkoop aan onze klanten. Na ontvangst van een bonafide claim van inbreuk, of bij het op de hoogte worden van een daadwerkelijke of vermeende inbreuk op een andere manier, zal Sacred Sites dergelijke daadwerkelijke of vermeende inbreukmakende producten van de site verwijderen in afwachting van ons onderzoek.

Kennisgeving en procedure voor het indienen van claims van inbreuk op het auteursrecht/handelsmerk

Als u van mening bent dat uw werk is gekopieerd, gedistribueerd of gebruikt door Sacred Sites op een manier die inbreuk maakt op het auteursrecht of handelsmerk, geef dan de hieronder vermelde schriftelijke informatie aan de vertegenwoordiger van Sacred Sites. Houd er rekening mee dat deze procedure uitsluitend bedoeld is om Sacred Sites en zijn gelieerde ondernemingen op de hoogte te stellen van uw overtuiging dat uw auteursrechtelijk beschermd materiaal of handelsmerk (en) is geschonden.

Een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die bevoegd is om op te treden namens de eigenaar van het auteursrecht of handelsmerkbelang; Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk of handelsmerk waarop volgens u inbreuk is gemaakt; Een beschrijving van de sitelocatie van het geclaimde inbreukmakende materiaal, inclusief het ID-nummer, indien van toepassing; Uw adres, telefoonnummer en e-mailadres; Een verklaring van u dat u te goeder trouw gelooft dat het beweerde inbreukmakende gebruik niet is geautoriseerd door de auteursrecht- of handelsmerkeigenaar, zijn naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger of de wet;
Een verklaring van u dat de bovenstaande informatie in uw melding juist is en dat u de eigenaar van het auteursrecht of het handelsmerk bent of bevoegd bent om namens de eigenaar van het auteursrecht of het handelsmerk op te treden. De vertegenwoordiger van Sacred Sites voor kennisgeving van claims van inbreuk op auteursrechten of handelsmerken met betrekking tot zijn site kan als volgt worden bereikt:

Heilige locaties
PO 4111
Sedona, AZ 86340

LICENTIE EN SITE-TOEGANG

Sacred Sites verleent u een beperkte, herroepbare, niet-exclusieve licentie voor toegang tot en persoonlijk gebruik van deze site als klant van Sacred Sites; het is u echter niet toegestaan ​​om de site of de inhoud ervan, of enig deel daarvan, te downloaden (anders dan paginacaching) of aan te passen zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred Sites of via het affiliate-programma van Sacred Sites (zie de affiliate-programmaovereenkomst van Sacred Sites). Deze licentie omvat geen wederverkoop of commercieel gebruik van deze site of commercieel gebruik van de inhoud ervan, of een deel daarvan; elke verzameling en gebruik van productvermeldingen, beschrijvingen of prijzen; elk afgeleid gebruik van deze site of de inhoud ervan; het downloaden of kopiëren van rekeninginformatie ten behoeve van een andere partij; of enig gebruik van datamining, robots of vergelijkbare hulpmiddelen voor het verzamelen en extraheren van gegevens. Deze site, geheel of gedeeltelijk, mag niet worden gereproduceerd, gedupliceerd, gekopieerd, verkocht, doorverkocht, bezocht of anderszins geëxploiteerd voor commerciële doeleinden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred Sites. U mag geen frame-technieken gebruiken om handelsmerken, logo's of andere eigendomsinformatie (inclusief afbeeldingen, tekst, paginalay-out of vorm) van Sacred Sites of onze gelieerde ondernemingen in te sluiten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred Sites. U mag geen metatags of andere "verborgen tekst" gebruiken met de naam of handelsmerken van Sacred Sites zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred Sites. Elk gebruik van deze site of de inhoud ervan dat hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan, is verboden en beëindigt onmiddellijk de licentie die hierin door Sacred Sites is verleend. U mag geen enkele link maken om een ​​Sacred Sites-logo of andere eigendomsafbeelding of handelsmerk te gebruiken als onderdeel van de link zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Sacred Sites of zoals specifiek voorzien in het Affiliate-programma van Sacred Sites, zoals hierboven vermeld.

JOUW REKENING

Als u deze site gebruikt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account en wachtwoord en voor het beperken van de toegang tot uw computer, en u stemt ermee in de verantwoordelijkheid te aanvaarden voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw account of wachtwoord. Sacred Sites en zijn gelieerde ondernemingen behouden zich het recht voor om naar eigen goeddunken service te weigeren, accounts te beëindigen, inhoud te verwijderen of te bewerken of bestellingen te annuleren.

BEOORDELINGEN, COMMENTAAR, COMMUNICATIE EN ANDERE INHOUD

Bezoekers kunnen opmerkingen en andere mededelingen sturen en suggesties, ideeën of vragen indienen via Dit e-mailadres is beschermd tegen spambots. U heeft Javascript nodig om het te kunnen zien..

RISICO VAN VERLIES

Alle producten die bij Sacred Sites zijn gekocht, zijn gemaakt op basis van een verzendcontract. Dit betekent dat het risico van verlies en eigendom van dergelijke producten op u overgaat bij onze levering aan de vervoerder.


PRODUCTBESCHRIJVINGEN

Sacred Sites probeert de op de site aangeboden producten zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Sacred Sites garandeert echter niet dat productbeschrijvingen of andere inhoud van deze site nauwkeurig, volledig, betrouwbaar, actueel of vrij van fouten zijn. Als een product dat wordt aangeboden door Sacred Sites en door jou is gekocht niet is zoals beschreven, is je enige remedie om het in ongebruikte staat te retourneren voor terugbetaling of tegoed.

AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Sacred Sites GARANDEERT DAT DE PRODUCTEN DIE OP DEZE SITE WORDEN AANGEBODEN, WEZENLIJK ZULLEN VOLDOEN AAN DE OVEREENKOMSTIGE BESCHRIJVINGEN OP DE SITE WANNEER DEZE WORDEN BESTELD. MET UITZONDERING VAN DE GARANTIE IN DE ONMIDDELLIJK VOORGAANDE ZIN, BIEDT Sacred Sites GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE WERKING VAN DEZE SITE OF DE INFORMATIE, INHOUD, MATERIALEN OF PRODUCTEN OP DEZE SITE, EN U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT UW GEBRUIK VAN DEZE SITE ANDERS OP EIGEN RISICO IS. UW ENIGE RECHTSMIDDEL BIJ SCHENDING VAN DE GARANTIE IN DEZE PARAGRAAF IS RETOURNEREN VOOR TERUGBETALING OF CONFORME VERVANGING.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING, WIJST Sacred Sites ALLE GARANTIES AF, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, NIET-INBREUKMAKENDHEID, SYSTEEMINTEGRATIE, GEGEVENSNAUWKEURIGHEID EN STIL GENOT. Sacred Sites GARANDEERT NIET DAT DEZE SITE, ZIJN SERVERS OF E-MAIL VERZONDEN VANAF Sacred Sites VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN OF ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. Sacred Sites IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE VAN WELKE AARD DAN OOK DIE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SITE, MET INBEGRIP VAN MAAR NIET BEPERKT TOT DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE.

BEPAALDE STAATSWETTEN STAAN GEEN BEPERKINGEN OP IMPLICIETE GARANTIES OF DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN BEPAALDE SCHADE TOE. ALS DEZE WETTEN OP U VAN TOEPASSING ZIJN, ZIJN SOMMIGE OF ALLE BOVENSTAANDE DISCLAIMERS, UITSLUITINGEN OF BEPERKINGEN MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING, EN HEBT U MOGELIJK AANVULLENDE RECHTEN.

TOEPASSELIJK RECHT

Door de site te bezoeken, stemt u ermee in dat de wetten van de staat Arizona, zonder rekening te houden met de beginselen van wetsconflicten, van toepassing zijn op deze gebruiksvoorwaarden en elk geschil van welke aard dan ook dat zou kunnen ontstaan ​​tussen u en Sacred Sites met betrekking tot die overeenkomst.

SITE BELEID, WIJZIGING EN SCHATBAARHEID

Bekijk ons ​​andere beleid, zoals ons privacybeleid, dat op deze site is geplaatst. Dit beleid is ook van toepassing op uw bezoek aan Heilige Plaatsen. We behouden ons het recht voor om op elk moment en naar eigen goeddunken wijzigingen aan te brengen in onze site, ons beleid en deze gebruiksvoorwaarden; daarom moet u dat beleid, deze voorwaarden en bepalingen elke keer dat u de site bezoekt, doornemen. Als u de site blijft gebruiken nadat we dergelijke wijzigingen hebben aangebracht, betekent dit dat u deze wijzigingen bindend aanvaardt. Als een van de voorwaarden hierin ongeldig, nietig of om welke reden dan ook niet-afdwingbaar wordt geacht, wordt die voorwaarde geacht scheidbaar te zijn en heeft dit geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van enige resterende voorwaarde of voorwaarde.


RECLAME

ALGEMENE VOORWAARDEN

Sacred Sites behoudt zich het recht voor om Adverteerder en zijn geautoriseerde reclameagent hoofdelijk aansprakelijk te stellen voor alle verschuldigde bedragen. Als betalingen niet tijdig worden gedaan, kan Sacred Sites, naar eigen goeddunken, deze overeenkomst onmiddellijk beëindigen.

VERBINTENIS OM DE VOORWAARDEN VAN DE OVEREENKOMST TE VOLDOEN

Adverteerders en/of hun bureaus begrijpen dat alle gegeven kortingen gebaseerd zijn op de inzet van de Adverteerder om de Overeenkomst na te komen. Als om welke reden dan ook niet aan deze frequentie wordt voldaan op het moment dat het contract afloopt of wordt geannuleerd, stemt de adverteerder ermee in een korte vergoeding te betalen voor alle advertenties die worden weergegeven op basis van de toepasselijke tariefkaart voor de werkelijk voltooide frequentie.

RECHT OM ONAANVAARDBARE RECLAME TE WEIGEREN

Sacred Sites behoudt zich het recht voor om elke advertentiebanner te weigeren die niet volledig in overeenstemming is met elk detail, Sacred Sites behoudt zich het recht voor om elke advertentiebanner te weigeren die vijf (5) dagen voordat de advertentie online moet worden geplaatst, niet arriveert. Sacred Sites accepteert geen advertenties van bedrijven die tabak, alcohol of pornografische producten of diensten produceren of leveren (die Sacred Sites geheel naar eigen goeddunken kan definiëren), of hun dochterondernemingen of stichtingen die worden gefinancierd door dergelijke bedrijven die tot doel hebben de acceptatie van dergelijke producten door het publiek te verbeteren. Deze overeenkomst kan door Sacred Sites onmiddellijk worden vernietigd als de adverteerder geen betrokkenheid bij tabak, alcohol of pornografische producten of diensten onthult (of verbergt of verkeerd voorstelt). Bovendien kan Sacred Sites naar eigen goeddunken het gebruik van andere advertenties weigeren die zij gepast acht.

GEBRUIKSSTATISTIEKEN: Sacred Sites BIEDT GEEN GARANTIE DAT GEBRUIKSSTATISTIEKEN GELIJK ZIJN AAN ALLE GEPUBLICEERDE CIJFERS OP EEN BEPAALD MOMENT. Sacred Sites IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE CLAIMS DIE BETREKKING HEBBEN OP GENOEMDE GEBRUIKSSTATISTIEKEN.

WAARHEID IN RECLAME / VRIJWARING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Adverteerder is als enige verantwoordelijk voor enige wettelijke aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met (1) de Advertentie en/of (2) materiaal waarnaar gebruikers via de Advertentie kunnen linken. Adverteerder verklaart en garandeert dat de Advertentie en Link voldoen aan de advertentienormen van Sacred Sites; en dat het over de nodige rechten beschikt om het gebruik van de Advertentie en Link door Heilige Sites toe te staan ​​voor het doel van deze Overeenkomst; en dat het gebruik, de reproductie, de distributie of de overdracht van de Advertentie geen strafwetten of rechten van derden schendt, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, schendingen als inbreuk op of verduistering van auteursrechten, patenten, handelsmerken, handelsgeheimen, muziek, afbeeldingen of andere eigendoms- of eigendomsrechten, valse reclame, oneerlijke concurrentie, laster, inbreuk op de privacy of rechten van beroemdheden, schending van enige antidiscriminatiewet of -regelgeving, of enig ander recht van een persoon of entiteit. Adverteerder stemt ermee in om Sacred Sites te vrijwaren en om Sacred Sites te vrijwaren van alle aansprakelijkheid, verlies, schade, claims of rechtsvorderingen, inclusief redelijke juridische kosten en uitgaven die kunnen worden gemaakt door Sacred Sites, die voortvloeien uit of verband houden met de schending door Adverteerder van een van de voorgaande verklaringen en garanties. Adverteerder stemt ermee in te verzoeken dat Sacred Sites wordt vermeld als een aanvullende verzekerde op elke polis die aan Adverteerder is uitgegeven op grond waarvan er dekking zou kunnen zijn voor een van de vormen van wettelijke aansprakelijkheid beschreven in deze paragraaf.

BEPERKING VAN SCHADE: IN GEEN GEVAL ZAL Sacred Sites AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS DE ADVERTEERDER VOOR ENIGE SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, HETZIJ GEBASEERD OP CONTRACTBREUK, ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERSZINS, EN OF Sacred Sites AL dan niet OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

OPDRACHT

Adverteerder mag deze overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk overdragen zonder schriftelijke toestemming van Sacred Sites. Elke poging om deze Overeenkomst over te dragen zonder een dergelijke toestemming is nietig.

TOEPASSELIJK RECHT

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van de staat Arizona.

VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Deze overeenkomst en alle bijlagen en bijlagen zijn de volledige en exclusieve overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, en vervangen alle eerdere overeenkomsten, mededelingen en afspraken (zowel schriftelijk als mondeling) met betrekking tot dergelijk onderwerp, op voorwaarde dat alle prijzen worden bepaald door de tariefkaart van Sacred Sites, hetzij afgedrukt op papier of elektronisch. De voorwaarden van deze Overeenkomst prevaleren boven eventuele tegenstrijdige of inconsistente voorwaarden in een inkooporder. Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd, of afstand worden gedaan van enig recht, door middel van een schriftelijk document dat door beide partijen is opgesteld. Sacred Sites kan deze overeenkomst op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.